کود مایع میکرومیکس

اطلاعات بیشتر

عناصر
آهن، روی، منگنز، مس، بور، اسید آمینه
بسته بندی
1 و 4 و 20 لیتر
شماره ثبت ماده کودی
37849
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

(W/V) %
(W/W) %
عناصر
4/5
3/8
( Fe )آهن محلول
3
2/5
(Zn ) روی محلول
2
1/6
 (Mn) منگنز محلول
0/6
0/5
 (Cu )مس محلول
0/2
0/17
(B)بور محلول
5
4
اسید آمینه آزاد

دستورالعمل مصرف

زمان مصرف
محلولپاشی
کودآبیاری
محصول
قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه
2 – 3
لیتر در 1000 لیتر آب
4 – 5
لیتر در هکتار
درختان میوه
پس از پنجه زنی، قبل از گلدهی
2 – 3
لیتر در 1000 لیتر آب
3 – 5
لیتردر هکتار
زراعی
قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه
2
لیتر در 1000 لیتر آب
3 – 5
لیتر در هکتار
گلخانه ای
پس از 4 برگی،قبل از گلدهی در زمان باردهی
 2 – 3
لیتردر 1000 لیتر آب
3 – 5
لیتر در هکتار
سبزی و صیفی جات

توضیحات

  • افزایـش جـذب عناصـر در گیاهـان بـه دلیـل وجـود اسید
    آمینه هاي ضروري گیاه
  • تامین کننده عناصر ریزمغذي مورد نیاز گیاهان
  • تحریک رشد و نمو، باردهی و افزایش عملکرد محصول

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی